Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij 1001webwinkels. Mocht u deze Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!
Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
1. De huidge Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen 1001webwinkels en een tweede partij (de klant), voor zover de partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden.
2. De huidige Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met 1001webwinkels voor zover deze de hulp van derden inroept voor de uitvoering van de opdracht.
3. Eventuele afwijkingen van de huidige Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn voor zover dit uitdrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden 1001webwinkels
1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van 1001webwinkels.

2. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum of zoals aangegeven op factuur (* zo spoedig mogelijk betekent uiterlijk 1 maand na factuurdatum), op een door 1001webwinkels aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door 1001webwinkels is ontvangen.

3. 1001webwinkels stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De Opdrachtgever gaat akkoord met de toezending van een digitale factuur (z.g e-billing) per e-mail in PDF formaat derhalve zal de Opdrachtgever zorgdragen voor een juist werkend e-mail adres waar de digitale factuur naar toe gezonden kan worden deze is dan ook volledig verantwoordelijk voor het juist functioneren van het opgegeven e-mail adres.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen of zoals aangegeven op factuur (* zo spoedig mogelijk betekent uiterlijk 1 maand na factuurdatum) dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebreke stelling. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de 1001webwinkels kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de 1001webwinkels een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan 1001webwinkels is voldaan.

7. Indien 1001webwinkels de vordering op de Opdrachtgever uit handen dient te geven aan derden, zal 1001webwinkels extra kosten in rekening brengen die bovenop de hoofdsom in rekening zullen worden gebracht, per vervallen factuur, volgens onderstaande tabel: (hier zijn niet de kosten van derden incasso bij inbegrepen)

hoofdsom in euro: extra kosten op hoofdsom euro:
€ 0.00 - € 75.00 € 10.00
€ 75.00 - € 100.00 € 15.00
€ 100.00 - € 250.00 € 25.00
€ 250.00 - € 500.00 € 40.00
€ 500.00 - € 1000.00 € 50.00
€ 1000.00 - € 2000.00 € 75.00
€ 2000.00 - hoger € 125.00

Copyrights
1. 1001webwinkels behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het ontwerp van de Webshop, fotos, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (electronische) bestanden, blijven eigendom van 1001webwinkels. Dit geldt ook voor al het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1001webwinkels vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

Aansprakelijkheid
De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten en het opslaan daarvan. 1001webwinkels is niet aansprakelijk indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Force majeure
1. Noch 1001webwinkels noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 1001webwinkels geen invloed kan uitoefenen, die echter 1001webwinkels verhinderen haar verplichtingen na te komen.

Vrijwaring
1. De klant zal 1001webwinkels vrijwaren voor aanspraken van derden indien deze betrekking hebben op rechten van intellectueel eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt.
2. Ook zal de klant garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan 1001webwinkels worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van 1001webwinkels is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 1001webwinkels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
1. Het Nederlands recht is op elke overeenkomst van 1001webwinkels en haar klanten van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.